R&ER - November 2011 - cumbria

Douglas Ferreira pauses at Irton Road with the 1350 Dalegarth - Ravenglass. 13/11/11.

douglas ferreirairton road